Terms & Agreements

แก้ไขล่าสุด 18 มกราคม 2559

ข้อตกลงและเงื่อไขการใช้บริการของเว็บไซต์ Omelet.in.th เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท เอ็นเทอ์ด็อค จำกัด กรุณาอ่านข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน และกฎระเบียบต่างๆ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ Omelet.in.th หรือสื่อต่างๆ ของบริษัท

เมื่อผู้อ่านใช้บริการในเว็บไซต์ Omelet.in.th หรือสื่อในเครือภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘Omelet’ หรือ ‘ออมเล็ต’ ของบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด และ/หรือกดปุ่มยอมรับในการดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้อ่านยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและข้อตกลงของนโยบายดังต่อไปนี้ และหากท่านไม่ยอมรับ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของออมเล็ต และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านหรือโดยท่าน

1. คำนิยาม

 1. ‘คอมิกเอสเส’ ‘คอนเทนต์’ หมายถึงการ์ตูนและเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ Omelet.in.th หรือบนสื่อใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด
 2. ‘เว็บไซต์’ ‘ออมเล็ต’ หมายถึงเว็บไซต์ Omelet.in.th และสื่อของบริษัทที่ใช้ชื่อแบรนด์เดียวกัน
 3. ‘บริการ’ หมายถึง การอ่าน ชม ให้คะแนน ออกความคิดเห็น เผยแพร่ผลงาน ซื้อสินค้า ร่วมกิจกรรม และใช้งานระบบใดๆ ภายในเว็บไซต์ออมเล็ตและสื่อในเครือ
 4. ‘บริษัท’ หมายถึงบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์ออมเล็ต
 5. ‘ผู้อ่าน’ หมายถึงผู้ใช้บริการเว็บไซต์ออมเล็ต
 6. ‘นักเขียน’ หมายถึงผู้เผยแพร่ผลงานในโครงการ Yolk

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับคอนเทนต์

 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่าคอนเทนต์ของออมเล็ตที่ท่านได้อ่านและชมจากสื่อของบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยืสินทางปัญญา
 2. ท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 13 ปีจึงจะสามารถใช้บริการของออมเล็ต และหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือว่าท่านได้รับความยินยอมและคำแนะนำจากผู้ปกครองในการใช้บริการแล้ว
 3. ผู้อ่านสามารถใช้บริการสื่อของออมเล็ตเพื่อความบันเทิงในลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล
 4. คอนเทนต์ที่เผยแพร่ในออมเล็ตเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท (เว้นเสียแต่ผลงานที่เผยแพร่ในโครงการ Yolk) ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลง คัดลอก เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า โอนถ่าย โดยมิได้ขอและรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 5. คอนเทนต์ที่นักเขียนเผยแพร่ในโครงการ Yolk ถือเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียนเจ้าของผลงาน บริษัทไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า โอนถ่าย เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยมิได้ขอและรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเขียน และนักเขียนยินยอมให้บริษัทนำบางส่วนของผลงานมาจัดทำสื่อเพื่อเชิญชวนผู้อ่านมาอ่านผลงานในโครงการ Yolk ในทางที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยตรงแก่บริษัท และไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อนักเขียน
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่ชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ตรวจพบว่าผลงานในโครงการ Yolk ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือละเมิดกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และ/หรือให้ข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง/ไม่เป็นปัจจุบัน/สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือสังคม และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎการใช้งานดังที่บริษัทได้ประกาศทางสื่อของบริษัท โดยมิต้องแจ้งนักเขียนเจ้าของผลงานให้ทราบล่วงหน้า
 7. เนื้อหาในผลงานในโครงการ Yolk ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเขียนที่ต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนเผยแพร่ว่าเชื่อถือได้ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ได้ และปฏิบัติตามกฎการใช้งานของออมเล็ต บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากเนื้อหาในผลงานเหล่านั้น
 8. ห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ใช่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเข้าสู่ระบบโค้ดดิ้ง ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) แยกส่วน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ดัดแปลง ทำลาย ระงับการทำงานของเว็บไซต์ออมเล็ตไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ระบบสมาชิก และนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ผู้อ่านและนักเขียนที่สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ออมเล็ตต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริงในการสมัครสมาชิก
 2. ห้ามมิให้ผู้อ่านและนักเขียนแอบอ้างนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาสมัครสมาชิก หรือใช้ ID ของสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้บริการของออมเล็ต หากตรวจพบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน ID ของสมาชิกคนนั้นชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบความเสียดายใดๆ อันเกิดจากเหตุดังกล่าว
 3. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นอย่างดี และจะไม่นำไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์อื่นใดกับบุคคลภายนอก

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. บริษัทถือว่าผู้อ่านได้รับทราบและติดตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานจากสื่อต่างๆ ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อผู้ใช้บริการที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ดังระบุข้างต้น
 2. บริษัทพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่านและการรักษาระบบเว็บไซต์ให้ทำงานอย่างปกติตลอดเวลา และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกจารกรรมข้อมูล (แฮ็คกิ้ง) การล่มของเซิฟเวอร์ซึ่งบริษัทฝากระบบออมเล็ตไว้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และวินาศภัยอันเกิดขึ้นกับที่ตั้งเซิฟเวอร์หรือสำนักงานของบริษัท เป็นต้น